Επιτραπέζιο νερό

Χημική σύνθεση

Δείκτες

pH 7.16
Al <20.0 μg/l
NH4+ 0.028 mg/l
Fe+ 7μg/l
Mn+ <10.0 μg/l
F- 0.13 mg/l
Cl- 10.5 mg/l

* Πιστοποιητικό διαπίστευσης αρ. 223 ЛИ/28.04.2017 σε ισχύ έως 28.04.2021 που εκδόθηκε από την Εκτελεστική υπηρεσία - Βουλγαρική υπηρεσία πιστοποίησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου БДС EN ISO/IEC 17025:2006 Πρωτόκολλο εξέτασης αρ. 2665 / 15.01.2018.